Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vnitřní řád u Mrňousků

∙Provoz DC je od 7:00 do 15:30 hodin. Nepřítomnost dítěte omluvte do 8:00 hodin na telefonu: 723 070 408.
∙Děti se schází v herně od 7:00 do 8:20 hodin. Poté až po 9:00 hodin, ale bez dopolední svačinky.
∙Rodiče vyzvedávají děti po obědě v době 11:45 hodin až 12:00hodin. Odpoledne přicházejí pro děti nejpozději
v 15:20 hodin. V 15:30 hodin se DC zavírá.
∙Neposílejte děti do DC samotné! Chůva ručí za bezpečnost dětí až od chvíle, kdy jsou jí děti do herny předány.
∙Děti mohou být předány buď rodiči, nebo v přihlášce uvedeným zástupcem.
∙Dítě do DC potřebuje: přezůvky, pyžamko, oblíbený polštářek a deku, papírové kapesníky, hřeben, sportovní
oblečení na zahradu - vše čitelně podepsané. Malý batůžek a láhev na pití. Děti které používají plenky si nosí vlastní plenky.
∙Rodiče žádáme, aby udržovali pořádek ve skříňce svého dítěte a kontrolovali, zda má zajištěno náhradní oblečení. Doporučujeme také kontrolovat přezuvky, zda z nich dítě nevyrostlo a nepotřebuje větší.
∙Školkovné za péči o dítě činí 4500Kč měsíčně + 100Kč/den za stravu. Rodičům dětí, které se ve spaní častěji počůrávají a nestačí jim nepromokavé prostěradlo se dále účtuje částka 15Kč/ks
jednorázové podložky. Rodič je povinen termíny plateb „školkovného“ bezpodmínečně dodržet.
∙Dětí jsou do DC přijímany na základě vyplněné přihlášky (www.mrnouskove.com) i v průběhu školního roku
až do naplnění kapacity DC která je 18 dětí. Hlavním kritériem k přijetí je zaměstnanost rodičů (studium, ÚP), věk dítěte a pořadí v jakém rodiče přihlášku přinesli.
∙DC Mrňouskové může po předchozím upozornění oznámenému zákonnému zástupci dítěte rozhodnout
o ukončení poskytování služby pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nedostavuje po dobu delší než dva týdny. Také pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz DC, nebo zákonný zástupce neuhradí „školkovné“ ve stanoveném termínu. Službu je také možnost ukončit, pokud zákonný zástupce i po opakovaném upozornění neřeší problémové chování svého dítěte.
∙Od 8:20 do 11:45 je naše dětské centrum z bezpečnostních důvodů uzamčeno. Mimo uvedenou dobu
v nutných případech použijte telefonní číslo uvedené na hlavních dveřích. Za bezpečnost dětí v DC odpovídají po celou dobu chůvy, a to od doby převzetí od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci. Rodiče
nemohou odvádět dítě z herny bez vědomí chůvy.
Chůvy mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí do DC nepřijmout děti s nachlazením, s podezřením
na nemoc, či jinými infekcemi a parazity (vši). V případě dítěte, u něhož byl výskyt vší zjištěn, je nutné do
úplného odstranění vší a hnid nedávat dítě do kolektivu (tj. 2 – 3 dny). Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do DC nepatří! Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v DC jsou rodiče
telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
∙Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, i rodiny, změnu telefonu či pojišťovny.
∙O omezení provozu či uzavření centra budete včas informování na nástěnkách a chůvami.
∙Děti nesmějí odnášet z DC hračky. Škody způsobené na majetku centra jsou zákonní zástupci povinni uhradit.
∙Máme zájem na tom, aby Vaše dítě bylo v našem centru spokojené, těšilo se k nám a aby zde bylo rádo.
∙Snažíme se přiblížit činnosti v průběhu celého dne co nejvíce rodinnému prostředí, do něhož vneseme odborný um a pedagogickou tvořivost.
∙Potvrzuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé, a že si nejsem vědom/a jiných závažných zdravotních potíží dítěte. Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby tyto mé informace byly nepravdivé. Svým podpisem stvrzuji, že  jsem se seznamil/a s podmínkami a vnitřním řádem Mrňouskové Dětské Centrum Mikulov, z.s. Tento řád se zavazuji dodržovat. ∙Souhlasím se zpracováním a uchováním svých osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě (s výjimkou podpořených osob z OP Zaměstnanost).
∙Souhlasím se zveřejněním fotografií mé(ho) dcery (syna) za účelem propagace DC Mrňouskové.

Platnost vnitřního řádu od 1.1.2022 do zrušení.